Trädfällning

Att fälla ett träd kan vara ett stort ingrepp och det finns många anledningar till att trädfällning kan bli aktuellt. Trädet kan vara så gammalt eller sjukt att det kan utgöra en risk för omgivande hus eller grannfastigheter. Det kan finnas estetiska skäl när ett fullvuxet träd kanske skymmer solen eller släpper för mycket löv, torra grenar, kottar, kastanjer, ekollon m.m. Det kan också vara sjukt eller dött. Eftersom ett sjukt eller dött träd är oberäkneligt och kan falla över till exempel ledningar eller hus, är det viktigt att anlita en kvalificerad trädfällare så att arbetet utförs på ett säkert sätt. Dessutom behöver gamla vårdträd, barr- och lövträd putsas till med jämna mellanrum.

 

Fördelen med att beskära träd genom klättring

Vi arborister använder oss inte av någon dyr skylift utan vi arbetar med klättrande trädfällning där vi kapar trädet, bit för bit, uppifrån och ned. Detta ger en bättre kontroll över fällningen. Vi bestämmer var materialet hamnar och lämnar inga avtryck på din mark. Avancerad trädfällning innebär också att vi kommer in på trånga områden och kan nå svårtillgängliga träd utan att arbetet tar så lång tid.

 

Krävs det tillstånd för att fälla träd?

I normala fall nej men om du däremot bor i ett område som har särskilt värdefulla kultur- eller naturhistoriska värden behöver du kontrollera om det finns särskilda skydd angivet i detaljplanen eller i särskilda områdesbestämmelser. Du bör vara särskilt aktsam om trädet är gammalt och stort. Kommunen kan även vilja skydda enstaka träd eller grupper av träd om de anser att de utgör värdefulla inslag i bebyggelsen. Du kan få betala en straffavgift om du fäller ett träd utan lov där det finns ett särskilt skydd. Kontakta din kommun om du är osäker.

 

Markfällning

Innan jag börjar besöker jag er för att göra en så bra bedömning som det bara går av trädet och dess omgivningar. I många fall kan jag fälla trädet från marken, men även då måste jag kontrollera trädets hälsa, avgöra trädets viktförskjutning, lutning och potentiella risker.

Jag kan behöva säkra upp trädet och markfällningen med hjälp av rep, vinsch m.m. Det finnas byggnader som står nära eller som är i vägen för den önskade fällriktningen. I dessa fall kommer jag att använda andra, mer avancerade metoder, för att ta ner trädet.

 

Sektionsfällning

Behovet av att ta bort träd i städer och bostadsområden har ökat kraftigt på senare år. Det beror till stor del på att en del av träden som fanns eller planterades vid byggnationen nu efter många år har växt sig för stora eller drabbats av skador. Om utrymmet är mycket begränsat använder jag en mer avancerad metod för nedtagning av träd, kallad  sektionsfällning. Då använder jag klätterutrustning för att klättra upp i trädet. Jag arbetar sedan med motorsågar, högt över marken, för att på så sätt tar ner trädet i mindre delar, sektioner. Tackvare detta arbetssätt kan jag ta ner väldigt stora träd, trots att de kan stå väldigt illa till. Ett annat sätt är att använda skylift och sektionsfälla trädet bit för bit. Det som styr val av metod är vad som blir mest kostnadseffektivt. Som arborist är jag utbildad i att fälla trädet via klättring när så krävs.

 

Manuell huggning

Allt inom första gallringar, grova slutavverkningar, huggning av vindfällen och röjning.

 

Med skylift

Är trädet i så pass dåligt skick att det därmed är för farligt att klättra fäller jag trädet med hjälp av skylift!

 

Bortforsling

Om du vill ha hjälp med bortforsling så att det är prydligt när jag lämnar platsen så löser jag det. Jag erbjuder bortforsling av alla typer av träd, grenar, häckar och buskar.